Piano
Tuning
stämning

Stäm ditt piano regelbundet!

pianist

Om Pianostämmning

Utdrag ur boken ”Piano- og flygelstemming”

av Carl-Johan Forss.

  Varför bör man stämma sitt piano?
En pianostämning är alltid en färskvara. Det betyder att önskar man ha ett välstämt instrument behöver det stämmas ofta. Därför indelar jag pianostämning i tre kategorier: bruksstämning, underhållsstämning och konsertstämning, allt efter utövarens krav, efter den lokal instrumentet är placerat i och instrumentets kvalitet.

Bruksstämning: är den vanligaste stämningskategori som vi pianostämmare arbetar med. Den riktar sig vanligtvist till dig och dina barn med ett instrument, piano eller flygel, i hemmet. Den riktar sig också till skolor, institutioner, kyrkor och liknande.
Instrument betingar vanligtvis ett stort värde, därför bör det stämmas och underhållas regelbundet. I samband med stämningen bör pianoteknikern berätta om instrumentets kondition.

Service: Ditt instrument behöver också servas med jämna tidsintervaller. Det kan göras i samband med stämningen eller vid annat tillfälle. Pianomekaniken eller flygelmekaniken, den del av instrumentet som utför det dina fingrar på tangenterna befaller den att göra, behöver ibland justeras och rengöras för att instrumentet ska fungera optimalt. Pianoteknikern bör dessutom överlämna en skriftlig serviceplan så att du har kontroll på pianostämnings- och serviceintervallerna.

Luftfuktigheten i rummet: För att stämningen ska vara stabil krävs att luftfuktigheten i rummet, inneklimatet, inte svänger allt för mycket.
Luftfuktigheten i rummet, stämningsintervallerna och instrumentets kondition är bidragande orsaker till stämningens hållbarhet.
Det är viktigt att spela på ett välstämt och väljusterat instrument så att utövaren inte får en skev musikalisk bild i sitt sinne.
Låt stämma och serva ditt instrument regelbundet och då helst vid samma årstid, så kommer du att få många fina stunder tillsammans med ditt instrument.

flicka

Underhållsstämning: bör utföras regelbundet på instrument som används sporadiskt. Till exempel bör konsertflyglar på scener som kanske inte används mer än en gång om året, underhållsstämmas minst två gånger per år för att konsertstämningen skall vara hållbar. Underhållsstämning gör att tonhöjden på instrumentet blir mer stabil och bidrar till att förbereda konserten. En del av underhållsstämningen skall vara att observera instrumentets kondition och rapportera till ägaren om något behöver åtgärdas.

Konsertstämning: är något speciellt. En konsertflygel är en speciell ”anordning” som kräver mycket vård, omsorg och tillsyn för att vara på topp. Arbetsveckan för en konsertflygel är mycket tuff med mekanikjusteringar, intonation, stämningar och till slut konserten. Det är inte ovanligt att en konsertflygel används mer än 40 effektiva timmar per vecka. En konsertflygel kan stämmas flera gånger under en arbetsvecka samt ytterligare en gång omedelbart före konserten. Den pianotekniker som ägnar sig åt konsertstämningar får ett särskilt förhållande till flygeln. Han eller hon lär sig instrumentet hur det förändrar sig efter innerklimat och akustiska fenomen som uppstår på olika platser på scenen.

Pianoteknikern måste också kunna göra förändringar av anslag och intonation (klangfärgen) allt efter artistens önskemål. Han eller hon är många gånger med under konserten för att korrigera förändringar som uppstår under konsertens gång.  Vid TV-sändning är det dessutom också viktigt att klaviatur, klaviatursidor, klaff och sarg är rengjorda. Smuts och avtryck syns mycket bra i TV-rutan!

Varför spela piano?
Man blir klok av att spela ett musikinstrument! Studier visar att det är ett klart samband mellan instrumentalstudier och intellektuell utveckling. En studie från USA visar att musikundervisning kan förbättra möjligheten hos förskolebarn till att tänka i begrepp som tid och rum. Undersökningen visade klart att instrumentalstudier, speciellt av klaviaturinstrument, förbättrar barnets färdigheter på dessa områden. Förmågan till att tänka i tid och rum är en del av förmågan till att bilda abstrakta tankar, som är viktiga för förståelsen av matematiska och tekniska begrepp. Studien visade på att genom att spela ett klaviaturinstrument tränas intellektet, motoriska färdigheter och sinnenas varseblivning, så att rumsuppfattning och koordinationen kan öka.

Tänkvärt:
– Alla barn har en medfödd musikalisk gåva.
– Ett barns musikaliska studier bör börja så tidigt som möjligt.
– Tidig koncentration på utövning av musik kan utveckla en    lång rad potentiella intelligensområden.
-”Regelbunden och koncentrerad musikutövning bidrar till att utveckla personlighetsdrag såsom uthållighet, pålitlighet, koncentration, empati, självkänsla och kritisk självdistans till eget spel”, hävdar forskaren Hans Günther Bastian.

Varför ett akustiskt piano?
Ett akustiskt instrument, piano eller flygel, är ett levande instrument. Det förmedlar utövarens musikaliska intentioner, om det är väljusterat och välstämt. Europeiska akustiska pianon och flyglar är vanligtvis tillverkade av de bästa materialen därför har de lång livstid. Hundraåriga klaviaturinstrument är inte alls ovanligt. Ett kvalitets piano eller flygel tillverkat på traditionellt vis, som underhålls, tål långvarig användning genom årtionden.
Det akustiska pianot eller flygeln har, om utövaren är kunnig, mer än 2000 anslagsmöjligheter, olika nyanseringsgrader på varje tangent, vilket gör det helt unikt om man vill spela kvalificerad musik. Dessutom är tonen i varje instrument unik.

Funderar du på att köpa nytt instrument?
I Sverige finns det uppskattningsvis 500 000 pianon och flyglar. Merparten av dem är tillverkade och sålda fram till mitten av 1980-talet. Det betyder att man vanligtvis inte, på den begagnade marknaden, kan köpa ett instrument som är yngre än ca 20 år.
Visserligen har pianon och flyglar lång hållbarhet men ett nytt instrument är ändå ett nytt instrument.
Ett nytt piano eller en flygel bör bli en livslång följeslagare som du, dina barn och barnbarn kommer att ha mycket glädje av.
Spela mer piano!

Undertecknad arbetar med rådgivning, service och stämning av pianon och flyglar i regionen Södermanland.
En auktoriserad pianostämmare och tekniker för just din region finner du under: www.sptf.com
Önskar du få ditt instrument stämt och/eller servat, var vänlig kontakta:
Pianotekniker
Carl-Johan Forss cjf@pianomedia.se telefon 0708 124 772

Lämna ett svar